Bolderslev Skytteforening - Vedtægter

§1

Foreningens navn er Bolderslev Skytteforening. Stiftet den 3. september 1945.

Foreningens hjemsted er Åbenrå kommune.

Foreningen er tilsluttet De Danske Skytteforeninger, samt medlem af

Dansk Sportsskytteforbund og her igennem associeret medlem af

Dansk Skytteunion under DIF.

§2

Foreningens formål er ved skydning og anden kulturel og våbenaktiv virke

at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig

     foreningens formål og nærværende vedtægter.

 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.

      Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på

      førstkommende generalforsamling.

§4

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

§5

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der

    vælges for en periode på 2 år med 2 for valg i lige og 3 i ulige år.

 1. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

    Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 15 år.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og

    sekretær, endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.

 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 1. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer

    herfor.

 1. Der føres en forløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen

    underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§6

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt                 

     for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen

     hæfter med dens respektive formue.

 1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor

     foreningen, udover kontingentet.

 1. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue

      eller udbytte af nogen art.

§7

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år

     i februar måned og indkaldes skriftligt/annonceres i dagspressen med angivelse

     af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

 1. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i

     hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 1. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret, og der kan ikke stemmes

     ved fuldmagt

 1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over

     halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse

     vedtægter mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

 1. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af dirigenten

      og har dermed juridisk gyldighed.

§8

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af forslag.
 5. Valg af: A.  Bestyrelsesmedlemmer
 6. Suppleanter
 7. Revisorer
 8. Eventuelt

§9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det

fornødent eller når 20 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom,

med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom

er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10                                     

 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller

 pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån eller andre vidtgående

 beslutninger, af den samlede bestyrelse.

 Bestyrelsen kan meddele prokura.

 Bestyrelsen fastsætter træningstidspunkter, anskaffer arbejdsredskaber og

 ammunition, og påser at disse ting benyttes og opbevares på forsvarlig vis.

§11

 Foreningens regnskabsår går fra d. 1/1 til d. 31/12 og senest d. 5/2 afgiver

 bestyrelsen driftsregnskab og statusrapport til revisorerne.

§12

 1. Beslutningen om foreningens ophør kan kun træffes på 2 med dette formål

        særligt indkaldte generalforsamlinger.

        vedtagelsen skal ske med 3/4 majoritet af de fremmødtes afgivne gyldige

        stemmer, ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

 1. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om

        anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle

        omstændigheder tilfalder idræts og/eller ungdomsarbejde i lokalsamfundet.

 1. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue

         m.m. er effektueret.

 1. I tilfælde af foreningens ophør skal kartotek over registreringspligtige

         våben overgives til DDS Sønderjylland.

 Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bolderslev

 Forsamlingshus d. 3/9 1945 og ændret samme sted på generalforsamling

14/2 1989,d. 28/2 2001, d. 20/2 2008 samt 19/2 2009

Filer

Referat fra generalforsamlingen d. 22. februar 2024: